Ομιλίες

Εφαρμογές της συνδυασμένης τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET/ CT/ MRI) στη διαγνωστική Παιδιατρική
Α. Μαϊντά