Ομιλίες

ΕΑ094 - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΣΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (06/04/2018 - 05
ΛΙΑΚΟΣ Β.