Ομιλίες

ΕΑ066 - ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕ ΑΛΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΓΟΥΛΑ Ε.